logo-limonium-educacio

Declaració d’accessibilitat

Limonium està compromès amb fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb la legislació nacional per la qual se transposa la directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic (DO L 327 de 2.12.2016, p. 1).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a el present lloc web.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que tot seguit d’indiquen.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Falta de conformitat amb el RD 1112/2018

 • Hi ha logotips i imatges amb text alternatiu incorrecte o confús i imatges complexes sense descripció textual [requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual, de UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha llistes creades de forma incorrecta (sense etiqueta de llista) i etiquetes invisibles en elements de formularis [requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions, de UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha text que, en canviar els espais i alçades de línia, no es visualitza correctament [requisit número 9.1.4.12 Espaiat de text, de UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha elements que no són accessibles amb teclat, com ara enllaços a xarxes socials, l’editor de textos per a comentaris, elements per ordenar resultats de recerca, la paginació dels resultats de recerca o les fletxes de calendari [requisit número 9.2.1.1 Teclat, de UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha elements que no reben el focus i per tant no es pot interactuar amb ells mitjançant el teclat, per exemple [requisit número 9.2.4.3 Ordre del focus, de UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha enllaços en els quals no s’identifica correctament la seva funció (tenen una descripció inadequada, un text massa genèric, un títol inadequat…) [requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços, de UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha imatges, infografies, textos d’enllaços o botons, text de titulars i contingut que no estan traduïts a altres idiomes [requisit número 9.3.1.2 Llenguatge de les parts, de UNE-EN 301549:2022].
 • Hi ha camps de formularis on s’informa de l’error quan s’introdueix un valor incorrecte però no s’informa d’una suggerència per a la seva correcció [requisit número 9.3.3.3 Suggeriments davant d’errors, de UNE-EN 301549:2022].
 • Podrien existir errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.

Càrrega desproporcionada

 • No aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

 • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat. Encara que s’ha intentat que la majoria d’ells sí que els compleixin.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat 

La present declaració va ser preparada a l’agost del 2023. 

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació amb mitjans propis.

Última revisió de la declaració: agost de 2023.

Observacions i dades de contacte 

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web, a través del següent formulari de contacte.

Item added to cart.
0 items - 0,00