PROJECTES

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del terme municipal de Tarragona

Els PPI son instruments de planificació i gestió d’infraestructures que estableixen criteris amb els objectius de reduir la vulnerabilitat i el risc d’un municipi davant d’un incendi forestal, reduir-ne la propagació i facilitar-ne l’extinció. El municipi de Tarragona es considera d’Alt Risc d’incendi forestal segons l’esmentat Decret 64/1995 i, per aquest motiu, segons la normativa vigent, ha de disposar d’un PPI municipal en els termes que estableix l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Item added to cart.
0 items - 0,00